ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР
про надання послуг з вивезення побутових відходів

 

смт Ріпки              12.09.2022 року

 

Комунальне підприємство Ріпкинська житлово-експлуатаційна дільниця, в особі директора Крикунової Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням 11 сесії 8 скликання від 07.07.2022 року, далі Виконавець, відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, з однієї сторони, та власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) житлового будинку приватного сектору, надалі – «Споживач», з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

Основні поняття та визначення термінів

1.1. Публічний договір – правочин про надання та отримання послуг з вивезення побутових відходів, який встановлює однакові для всіх Споживачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Споживачем.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця адресована будь-якій фізичній та юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.

1.3. Акцепт – надання Споживачам повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви-замовлення про приєднання заяви-замовлення про приєднання до договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Споживач – фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір.

1.5. Сторона – Виконавець або Споживач.

1.6. Сторони – Виконавець та Споживач.

1.7. Інші терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються в значеннях наведених у Законі «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в Правилах надання послуг з поводження побутових відходами, затверджених Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2018 р.

1.Загальні положення

1.1. Цей договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з вивезення побутових відходів (далі - послуга) споживачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.3. На вимогу Споживача з ним може бути укладений індивідуальний договір, при цьому істотні умови в індивідуальному договорі (порядок надання послуг, тариф на послуги та інше) не повинні відрізнятися від публічного договору або надати на письмову вимогу Споживача завірену печаткою письмову форму цього Договору.

1.4. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради за посиланням  https://ripkynska-gromada.gov.ua/

1.5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток 1  до договору), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги.

1.6. Всі умови Договору, викладені у цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.7. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняття положень Договору, тарифів та норм накопичення, що діятимуть на момент акцептування цього Договору.

1.8. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Споживачів на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області. При внесені змін до цього Договору та/або Правил користування  Послугою, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на офіційному веб-сайті громади не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті  поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

2.Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) на підставі законодавства про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, рішення виконкому Ріпкинської селищної ради від 02.09.2022 р. №145 « Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Ріпкинської селищної ради», і цього договору.

2.2. Цим договором встановлюється такий графік надання Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів: щотижня згідно графіка вивозу ТПВ (Додаток 2 до Договору).

3.Перелік послуг

3.1.Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення  побутових відходів.

3.2. Послуги з вивезення ТПВ надаються за контейнерною схемою.

3.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75 м.куб. Виконавець вивозить ТПВ за контейнерною схемою щотижня згідно графіка вивозу ТПВ.

3.4. Завантаження ТПВ здійснюється Виконавцем.

3.5.Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства суб’єктам господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

3.6.Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

4. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

4.1.Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

4.2. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування ( Додаток 3 до Договору ).

4.3. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070  та у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування.

4.4.Вимоги до якості послуги та інша необхідна інформація за видами побутових відходів (а саме норми надання послуг з вивезення побутових відходів (назва, дата та номер акта про затвердження норм), схема надання послуги (контейнерна чи безконтейнерна), місткість та приналежність контейнерів, графік вивезення тощо) розміщуються на  офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради https://ripkynska-gromada.gov.ua/

5.Права та обов’язки споживача

5.1. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору або на зазначений споживачем засіб зв’язку у додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

5.2. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

6.Права та обов’язки виконавця

6.1. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3)  вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6)  звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

6.2. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на  веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за типами, що збираються), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 р. № 24 “Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами”;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 24 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

7. Ціна та порядок оплати послуг

7.1. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається  з:

- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства;

- плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Послуги оплачуються згідно квитанцій на оплату послуг через установи банків або в безготівковій формі.

Плата за послуги «Виконавця» вноситься на поточний рахунок «Виконавця» КП Ріпкинська ЖЕД рр UA263052990000026000006304639 в ПАТ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 30904220.

7.2. Згідно рішення виконкому Ріпкинської селищної ради від 02.09.2022 р. №145 « Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів на території Ріпкинської селищної ради»  тариф на послугу з вивезення  твердих побутових відходів становить  113,989 гривень за 1 куб. метр, або 19,948 грн. з однієї людини в багатоквартирних будинках та в будинках з присадибною ділянкою.

7.3. Плата за абонентське обслуговування становить  0.00 гривень на місяць.

7.4. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

7.5. Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця. Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

7.6. Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

7.7. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

7.8. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

7.9. У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

у першу чергу - в рахунок плати за послугу;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

7.10. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

7.11. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє «Споживачеві» не пізніше ніж за 15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується, на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради та шляхом оприлюднення у загальнодоступних місцях, тощо.

7.12. Споживач здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.

8. Відповідальність сторін за порушення договору

8.1.Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

8.2.У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживачу.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

8.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

8.4.У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

9. Порядок і умови внесення змін до договору,
зокрема щодо ціни послуги

9.1. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, крім зміни ціни договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради за посиланням: https://ripkynska-gromada.gov.ua/

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

9.2. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради  https://ripkynska-gromada.gov.ua/.

9.3.У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до договору шляхом розміщення нової редакції договору на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради за посиланням  https://ripkynska-gromada.gov.ua/

10. Форс-мажорні обставини

10.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

10.2.Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

11. Строк дії договору, порядок і умови
продовження його дії та розірвання

11.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

11.2. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради за посиланням  https://ripkynska-gromada.gov.ua/ та поширюється на всіх «Споживачів» послуг з поводження з побутовими відходами на території Ріпкинської об’єднаної територіальної громади і діє протягом 1 ( одного ) року з дати набрання чинності.

11.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомить письмово іншій Стороні про відмову від Договору, зокрема його пролонгації (продовження строку дію), Договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

11.3. Договір є публічним та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

11.5. Дія договору припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – Споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з побутовими відходами на певній території населеного пункту;

- дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цим Договором, чинним законодавством або за домовленістю сторін.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

11.6. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

12. Прикінцеві положення

12.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

12.3.Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. №1070.

12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

12.5. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради за посиланням  https://ripkynska-gromada.gov.ua/.

12.6. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

12.7. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим договором, на поштову адресу нерухомого майна споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

 Місцезнаходження та реквізити виконавця

КП  РІПКИНСЬКА  ЖЕД

15000 Чернігівська обл., смт. Ріпки, вул.Святомиколаївська ,129

Код ЄДРПОУ  30904220

рр UA263052990000026000006304639

в АТ КБ ПриватБанк  МФО 305299

Телефон (04641) 2-13-03

 

 

Додаток 1
до Публічного договору про надання послуг

з вивезення побутових відходів

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами, розміщеного на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної радиhttps://ripkynska-gromada.gov.ua/ приєднуюсь до договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, які надає КП Ріпкинська ЖЕД

з  такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові _______________

________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

адреса ________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _________________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район _____________________________

область ____________________________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих осіб у квартирі (приміщенні) споживача ___________.

  

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

Своїм підписом споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно із законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно із законодавством, зокрема щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за договором послуг.

 

 

Додаток  2 до Публічного договору про надання послуг з вивезення побутових відходів

ГРАФІК вивезення твердих побутових відходів у 2022 році на території  Ріпкинської селищної ради Години вивезення - 8:00-17:00     

Адреса  розміщення  контейнерів

( найменування вулиці та номер будинку)

Дні  вивозу  ТПВ

Попудренка  № 22-18

понеділок

 

четверг

 

Грициніна  № 1

понеділок

 

четверг

 

Промислова  № 15 - 25

понеділок

 

четверг

 

Св”ятомиколаївська  № 61а

понеділок

 

четверг

 

Колгоспна     №  4 – 6

понеділок

 

четверг

 

Попудренка  № 11-13

понеділок

 

четверг

 

Попудренка  № 10-12, 1 Травня  № 17

понеділок

 

четверг

 

Попудренка  № 17

понеділок

 

четверг

 

40-років Перемоги  № 31

понеділок

 

четверг

 

Попудренка  № 6 А

понеділок

 

четверг

 

Васільєва     № 2

понеділок

 

четверг

 

Пільський ( по вул.Софії  Русової )

понеділок

 

четверг

 

Любецька    № 3а

понеділок

 

четверг

 

Св”ятомиколаївська  № 162

понеділок

 

четверг

 

Будівельників № 8

 

вівторок

 

пятниця

Лісова № 17

 

вівторок

 

пятниця

Будівельників № 2

 

вівторок

 

пятниця

Заводський № 1

 

вівторок

 

пятниця

Цетральна № 3

 

вівторок

 

пятниця

Центральна № 5

 

вівторок

 

пятниця

Центральна № 17

 

вівторок

 

пятниця

Молодіжна

 

вівторок

 

пятниця

 

 

 

 

 

При  необхідності, в  передсвяткові  дні  ТПВ збираються і вивозяться  незалежно від графіку вивозу.

 

Додаток  3
до Публічного договору про надання послуг 
з вивезення побутових відходів

Нормативно допустимі обсяги утворення твердих побутових відходів для населення, установ та підприємств на території  Ріпкинської селищної ради

 

Назва споживача

 

Розрахункова одиниця

Норма утворення на одну розрахункову одиницю, середня на рік, м3

1.Багатоквартирні  та одноквартирні будинки з наявністю  усіх видів благоустрою

мешканець

2,1

2.Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою:

 

 

-  з наявністю усіх видів благоустрою

мешканець

2,12

- за відсутності каналізації

мешканець

2,15

3.Адміністративні

і громадські  установи  та організації

робоче місце

0,35

4.Навчальні  заклади:

 

 

- школа

учень

0,11

- дитячий дошкільний заклад

місце

0,36

5.Підприємство торгівлі:

 

 

- промтоварний магазин

1 кв.м  торгівельної площі

0,25

- продовольчий магазин

1 кв.м  торгівельної площі

0,48

6.Заклади культури  і  мистецтва

місце

0,22

7.Ремонтні побутові відходи

мешканець

0,08