Фінансова звітність малого підприємства
                                                                    КОДИ
Дата (рік, місяць, число)     2020 12 31
Підприємство КП Ріпкинська житлово-експлуатаційна дільниця   за ЄДРПОУ    
Територія смт.Ріпки, Ріпкинського р-ну, Чернігівської області   за КОАТУУ    
Організаційно-правова
форма господарювання
Комунальне підприємство   за КОПФГ    
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговуваня об'єктів   за КВЕД    
Середня кількість працівників, осіб 11                              
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                              
Адреса, телефон  смт.Ріпки вул.Святомиколаївська,129  тел. 2-13-03                                  
                                                                                 
                1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД  1801006
                на 31 грудня 2020 року                                            
                                                                                 
Актив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002 (      ) (      )
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби: 1010 7,8 12,1
первісна вартість 1011 130,6 139,3
знос 1012 (122,8) (127,2 )
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції 1030    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 7,8 12,1
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 25,3 23,0
у тому числі готова продукція 1103    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 172,0 176,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1,6  
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8,1 10,3
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 44,1 24,4
Витрати майбутніх періодів 1170    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 251,1 233,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
1200    
Баланс 1300 258,9 245,9
                                                                                 
Пасив Код
рядка
На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 108,7 108,7
Додатковий капітал 1410    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0,5 4,6
Неоплачений капітал 1425 (                                ) (                                     )
Усього за розділом I 1495 109,2 113,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
1595 0,1 0,1
III. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:      
довгостроковими зобов'язаннями 1610    
товари, роботи, послуги 1615 29,5 13,6
розрахунками з бюджетом 1620 63,8 66,4
  у тому числі з податку на прибуток 1621 29,1                                 29,9     
розрахунками зі страхування 1625 8,3 0,0
розрахунками з оплати праці 1630 46,1 52,0
Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов'язання 1690 1,9 0,5
Усього за розділом III 1695 149,6 132,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
Баланс 1900 258,9 245,9
                                                                                 
2. Звіт про фінансові результати
за січень-грудень  2020 року 
                                                  Форма № 2-м                 
                                                  Код за ДКУД   1801007
                                                                                 
Стаття Код
рядка
За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
2000 833,4 999,9
Інші операційні доходи 2120 444,0 276,1
Інші доходи 2240    
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1277,4 1276,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 928,5 847,2
Інші операційні витрати 2180 344,0 411,7
Інші витрати 2270   (                                     )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1272,5 1258,9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 4,9 17,1
Податок на прибуток 2300 0,8 3,1
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4,1 14,0
                                                                                 
  Керівник                                             Крикунова Л.М.  
                                        (підпис)                     (ініціали, прізвище)  
                                                                 
  Головний бухгалтер                                             Щерба Н.О.  
                                        (підпис)                     (ініціали, прізвище)