ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Рішення  виконавчого  комітету

                                                                                        Ріпкинської  селищної  ради

                                                                                       15 вересня 2021 року № 152

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду при виконавчому комітеті

Ріпкинської селищної ради

 

1.1. Молодіжна рада при виконавчому комітеті Ріпкинської селищної ради (далі - Молодіжна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом з питань реалізації молодіжної політики у межах Ріпкинської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Ріпкинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Молодіжна рада не належить до релігійних організацій, політичних партій і рухів та не може здійснювати лобіювання їх інтересів під час роботи Молодіжної ради.

1.4. Основними принципами Молодіжної ради є:

- законність;

- верховенство права;

- демократизм;

- гласність;

- незалежність;

- колегіальність;

 - добровільність;

- політична незаангажованість;

- рівноправність.

1.5. Члени Молодіжної ради беруть участь у її роботі добровільно та на громадських засадах.

1.6. Порядок роботи Молодіжної ради визначається Регламентом, який приймається більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради. Положення про Молодіжну раду затверджується на установчих зборах Молодіжної ради.

1.7. Рішення Молодіжної ради приймаються на засіданнях більшістю голосів від присутніх членів Молодіжної ради, а в разі рівного розподілу голосів - голос головуючого є вирішальним.

1.8. Організаційне забезпечення діяльності Молодіжної ради здійснює відділ культури, молоді і спорту Ріпкинської селищної ради.

 

2. Мета, завдання та права Молодіжної ради

 

2.1. Метою діяльності Молодіжної ради є посилення впливу молоді на життя Ріпкинської територіальної громади шляхом залучення її до прийняття рішень виконавчим комітетом Ріпкинської селищної ради у сфері реалізації молодіжної політики.

2.2. Завданнями Молодіжної ради є:

2.2.1. Створення умов для повноцінного використання потенціалу молоді на користь Ріпкинської територіальної громади.

2.2.2. Забезпечення реалізації прав та законних інтересів молоді.

2.2.3. Забезпечення постійного зв'язку між органом місцевого самоврядування та представниками молоді у сфері реалізації молодіжної політики.

2.2.4. Проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді та сприяння підвищенню правової обізнаності молоді.

2.2.5. Участь у розробці проектів місцевих програм щодо реалізації молодіжної політики.

2.2.6. Внесення рекомендацій та пропозицій на розгляд виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради щодо рішень з питань реалізації молодіжної політики.

2.2.7. Аналіз, прогнозування та визначення сучасних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно-просвітницького та виховного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування національно-патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції, національної свідомості молоді.

2.2.8. Налагодження міжрегіональних та міжнародних зв'язків з питань реалізації молодіжної політики громади.

2.2.9. Інші завдання відповідно до чинного законодавства України у сфері молодіжної політики.

2.3. Молодіжна рада для виконання покладених на неї завдань спрямовує свою діяльність на вирішення питань у таких напрямках:

2.3.1. Консолідація молоді громади, взаємодія з органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, підвищення активності та рівня освіченості молоді громади, розвиток молодіжного лідерства.

2.3.2. Залучення молоді до вирішення соціальних проблем, попередження розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі, участі у реалізації програм соціального розвитку.

2.3.3. Сприяння професійному зростанню молодих фахівців.

2.4. Молодіжна рада має право:

2.4.1. отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2.4.2. залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2.4.3. розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;

2.4.4. утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

2.4.5. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжної ради;

2.4.6. вносити пропозиції Ріпкинській селищній раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

2.5. Молодіжна рада бере участь у програмах іноземних та міжнародних громадських (неурядових) організацій, у проведенні міжнародних заходів відповідно до завдань, визначених цим Положенням.

2.6. Молодіжна рада за дорученням виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради готує аналітичні матеріали (довідки, висновки, рекомендації тощо).

 

3. Формування Молодіжної ради.

 

3.1. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 15 до 35 років, які є:

3.1.1. представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території Ріпкинської об’єднаної територіальної громади  (за згодою);

3.1.2. представниками закладів освіти територіальної громади, кандидатури яких подаються учнівським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

3.1.3. жителями Ріпкинської об’єднаної територіальної громади, які делегуються до складу Молодіжної ради на підставі рішення зборів (вулиці, багатоквартирного будинку, мікрорайону, старостинського округу, ін.), оформленого протоколом.

3.2. Кількісний склад Молодіжної ради не може становити більше 21 особи.

3.3. До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше п’яти представників від кожного інституту громадянського суспільства, організації,  навчального закладу, що виявили бажання увійти до складу Молодіжної ради.

3.4. Для формування складу Молодіжної ради рішенням виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворюється ініціативна група з їх підготовки та затверджується її склад.

3.5. У разі коли при виконавчому комітеті Ріпкинської селищної ради вже утворена молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі склад ініціативної групи виконком Ріпкинської селищної ради затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

3.6. До складу ініціативної групи входять представники виконавчих органів Ріпкинської селищної ради, закладів, установ, організацій які опікуються питаннями молоді, інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані та/або провадять свою діяльність на території громади, закладів освіти територіальної громади.

3.7. Персональний склад ініціативної групи оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.8. Підготовлене ініціативною групою та погоджене з Ріпкинською селищною радою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів.

3.9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, керівником учнівського самоврядування закладу загальної середньої освіти територіальної громади, жителів Ріпкинської об’єднаної територіальної громади.

 

До заяви додаються:

- прийняте в установленому порядку рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради;

- біографічна довідка делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи (за наявності);

- інформація про отримання володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- та інші документи, які можуть додатково охарактеризувати кандидата (за бажанням).

 

3.10. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

3.11. У разі виявлення невідповідності документів, щодо даного Положення, ініціативна група не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом двох календарних днів.

3.12. За результатами перевірки документів, ініціативна група складає за один календарний день до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

3.13. Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

3.13.1. невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства вимогам даного Положення;

3.13.2. неусунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк визначений даним Положенням;

3.13.3. невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам цього Положення;

3.13.4. недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

3.13.5. відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу інституту громадянського суспільства.

3.14. Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, оприлюднюються не пізніше ніж за один робочий день до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради.

3.15. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, а також обирається новий склад Молодіжної ради, який затверджується більшістю голосів від загального складу ініціативної групи.

3.16. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Ріпкинської селищної ради.

3.17. Ріпкинська селищна рада оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.18. Виконавчий комітет Ріпкинської селищної ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради. Рішення про затвердження складу Молодіжної ради підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

3.19. Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:

3.19.1 систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

3.19.2. надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Молодіжній раді;

3.19.3. неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі Молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

3.19.4. подання членом Молодіжної ради відповідної заяви;

3.19.5. обрання члена Молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;

3.19.6. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Молодіжної ради;

3.19.7. систематичного (два і більше рази) невиконання членом покладених на нього обов’язків;

3.19.8. досягнення 35 років;

3.19.9. недотримання Регламенту Молодіжної ради та порушення основних принципів роботи Молодіжної ради;

3.19.10 ліквідації організації, яка його делегувала до складу Молодіжної ради;

3.19.11. припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3.19.12 смерті члена Молодіжної ради.

3.20. У разі припинення будь-якою особою членства у Молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Молодіжної ради.

3.21. Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради на підставі протоколу засідання Молодіжної ради. Відомості про такі зміни підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті селищної ради та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

4. Порядок діяльності Молодіжної ради. Президія Молодіжної ради.

 

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її загального складу.

4.3. Засідання Молодіжної ради скликаються головою Молодіжної ради або особою, яка виконує його повноваження не рідше одного разу на квартал або на вимогу не менш третини членів Молодіжної ради.

4.4. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова Молодіжної ради, перший заступник, заступник голови Молодіжної ради та члени Молодіжної ради.

4.5. Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради.

4.6. Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4.7. Рішення Молодіжної ради, прийняті з питань віднесених до її відання, мають рекомендаційний характер та можуть бути враховані при прийнятті рішень виконавчим комітетом Ріпкинської селищної ради.

4.8. Рішення виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради, прийняті за результатами розгляду пропозицій Молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій молодіжної ради або причини їх відхилення.

4.9. З метою організації роботи та виконання прийнятих Молодіжною радою рішень зі складу її членів формується колегіальний робочий орган -Президія Молодіжної ради (далі - Президія).

4.10. До складу Президії входять голова Молодіжної ради, перший заступник, заступник голови, секретар, голови постійних комісій, а у разі потреби - інші члени Молодіжної ради.

4.11. Кількісний склад Президії не може бути більше ніж шість осіб.

4.12. Засідання Президії скликаються головою Молодіжної ради або на вимогу не менше як третини членів Президії.

4.13. Президія проводить засідання не рідше одного разу на місяць.

4.14. Президія Молодіжної ради:

4.14.1. узгоджує проект порядку денного Молодіжної ради;

4.9.2. розробляє перспективні та поточні плани роботи Молодіжної ради й подає їх на затвердження Молодіжній раді.

4.14.3. попередньо опрацьовує питання, які будуть розглядатися на засіданні Молодіжної ради.

4.14.4. забезпечує розміщення інформації на офіційному веб-сайті Ріпкинської селищної ради.

4.14.5. Здійснює інші повноваження, які передбачені рішеннями Молодіжної ради.

 

5. Повноваження Молодіжної ради

 

5.1. Молодіжна рада:

5.1.1. робить в межах компетенції висновки, пропозиції, приймає рішення, які направляє на розгляд виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради;

5.1.2. утворює Президію та затверджує її персональний склад;

5.1.3. утворює й ліквідовує постійні та тимчасові комісії, робочі групи та інші робочі органи для виконання своїх повноважень та затверджує положення про них;

5.1.4. затверджує Регламент Молодіжної ради;

5.1.5. одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, що стосується напрямів та завдань Молодіжної ради;

5.1.6. розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань.

5.1.7. затверджує порядок денний засідань Молодіжної ради.

5.1.8. залучає до роботи представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян всіх форм власності для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Молодіжна рада.

5.1.9. здійснює інші повноваження, які передбачені чинним законодавством України, у галузі молодіжної політики.

5.2. Молодіжна рада зобов'язана забезпечити своєчасний та якісний розгляд на засіданні ради питань порядку денного та документів, які надійшли від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян всіх форм власності, що стосуються вирішення проблем молоді.

 

6. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар Молодіжної ради

 

6.1. Молодіжна рада обирає зі свого складу голову, першого заступника, заступника голови, секретаря шляхом рейтингового голосування.

6.2. Голова Молодіжної ради:

6.2.1. Очолює Молодіжну раду.

6.2.2. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, державними та недержавними, українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, установами, закладами всіх форм власності, фізичними особами.

6.2.3. Несе відповідальність за виконання покладених на Молодіжну раду завдань.

6.2.4. Організовує роботу Молодіжної ради.

6.2.5. Скликає та головує на засіданнях Молодіжної ради, забезпечує дотримання вимог Регламенту Молодіжної ради.

6.2.6. Пропонує порядок денний засідань Молодіжної ради та її Президії.

6.2.7. Підписує рішення та протоколи засідань Молодіжної ради та Президії.

6.2.8. Координує діяльність постійних та тимчасових комісій, робочих груп Молодіжної ради.

6.2.9. Визначає функціональні обов’язки першого заступника, заступника.

6.2.10. Звітує з питань діяльності Молодіжної ради не рідше одного разу на півріччя на засіданні виконавчого комітету Ріпкинської селищної ради.

6.2.11. Здійснює інші повноваження, які покладені на нього рішеннями Молодіжної ради.

6.3. Перший заступник голови та заступник голови Молодіжної ради:

6.3.1. організовують діяльність Молодіжної ради, Президії та інших органів Молодіжної ради відповідно до їх компетенції;

6.3.2. за дорученням голови Молодіжної ради представляють Молодіжну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами, установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, громадськістю та засобами масової інформації;

6.3.3. вносять пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради;

6.3.4. у разі відсутності голови Молодіжної ради - виконують його повноваження у порядку, передбаченому Регламентом Молодіжної ради.

6.4. Секретар Молодіжної ради:

6.4.1. вивчає та реєструє всі матеріали, які надходять до Молодіжної ради, організовує і веде діловодство Молодіжної ради;

6.4.2. забезпечує поточну роботу Молодіжної ради;

6.4.3. повідомляє членів Молодіжної ради про час, місце проведення засідання Молодіжної ради та перелік питань, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради;

6.4.4. організовує підготовку матеріалів, які необхідні для проведення засідань Молодіжної ради, а також питань, що вносяться на розгляд засідання Молодіжної ради;

6.4.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до відома виконавців, а також до інших осіб, яких стосуються ці рішення;

6.4.6. сприяє представникам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;

6.4.7. формує порядок денний засідання Молодіжної ради відповідно до Регламенту Молодіжної ради, узгоджує його із Президією Молодіжної ради.

6.5. У разі тимчасової відсутності секретаря Молодіжної ради виконання його обов'язків покладається на заступника голови Молодіжної ради.

6.6. Повноваження голови Молодіжної ради, першого заступника голови, заступника голови та секретаря Молодіжної ради можуть бути припинені за рішенням Молодіжної ради у разі:

6.6.1. подання заяви про складання повноважень;

6.6.2. невиконання або неналежного виконання повноважень;

6.6.3. припинення членства в Молодіжній раді;

6.6.4. з інших підстав.

 

7. Права та обов'язки членів Молодіжної ради

 

7.1. Член Молодіжної ради має право:

7.1.1. Брати участь у роботі Молодіжної ради та її органів, до складу яких входить з правом голосу.

7.1.2. Надавати пропозиції до проекту порядку денного засідання Молодіжної ради.

7.1.3. Брати участь у заходах, які проводить Молодіжна рада.

7.1.4. Вивчати громадську думку з питань, які належать до компетенції Молодіжної ради.

7.1.5. Одержувати необхідну інформацію щодо роботи Молодіжної ради.

7.1.6. Здійснювати інші права, передбачені актами Молодіжної ради.

7.2. Член Молодіжної ради зобов'язаний:

7.2.1. бути присутнім на засіданнях Молодіжної ради та її органів, до складу яких входить;

7.2.2. активно сприяти здійсненню Молодіжною радою її функцій та завдань;

7.2.3. дотримуватись вимог цього Положення та Регламенту Молодіжної ради;

7.2.4. здійснювати інші обов'язки, передбачені актами Молодіжної ради.

7.3. Кожен член Молодіжної ради при голосуванні має один голос.

 

8. Прикінцеві положення

 

8.1. Строк повноважень складу Молодіжної ради становить два роки.

8.2. Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у разі:

8.2.1. коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів підряд;

8.2.2. невиконання Молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

8.2.3. прийняття відповідного рішення на її засіданні;

8.2.4. реорганізації або ліквідації Ріпкинської селищної ради.

8.3. Про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради виконавчий комітет Ріпкинської селищної ради приймає відповідне рішення.

8.4. У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради з підстав, передбачених підпунктами 8.2.1. – 8.2.4. пункту 8.2., виконавчий комітет Ріпкинської селищної ради утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 3.5 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Молодіжної ради.

8.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за пропозицією Молодіжної ради.

 

_______________________